Количка

Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата политика има за цел да разясни защо и по какъв начин обработваме личните Ви данни. Политиката ни е изцяло съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), и представя подробна информация, както за правата на субектите на данните, така и за принципите за защита на данните, които сме възприели при обработката им.

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ПОЛИТИКАТА

„Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

II.      КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ:

Милена Стил ЕООД

гр. Пловдив, ул. Скопие №112

Тел : +359 671910

Имейл : dpo@milenastyle.com

III.    ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ:

Милена Стил ЕООД като администратор на лични данни е възприело следните принципи за обработването на лични данни:

•        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

•        ограничение на целите за събиране (конкретни, изрично указани и легитимни цели);

•        свеждане на данните до минимум;

•        съхраняване на точни и актуални данни;

•        ограничение на съхранението, за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите;

•        цялостност и поверителност чрез гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

IV. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ:

В зависимост от конкретните цели и основания МИЛЕНА СТИЛ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

•        три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт

•        данни за банкова сметка;

•        адрес за доставка;

•        данни от поръчка.

V. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ, ЗА КОИТО ОБРАБОТВАМЕ ДАННИТЕ

За да осъществяваме нормално търговската си дейност, както и да изпълняваме задълженията си като работодател се нуждаем от определени данни, които ако не получим, нямаме основание да имаме отношения с Вас. Това са данни, които са ни необходими с цел:

•        Договорни отношения, в т.ч трудово-правни, както и с клиенти и доставчици на стоки и услуги, включително и неформални такива, за които обработването е необходимо за изпълнение на задълженията ни и упражняването на специалните ни права като администратор;

•        Счетоводство и отчетност на отношенията със субектите на данни;

•        За изпълнение на нормативно задължение за предоставяне на тези данни на държавни органи и институции;

•        За изпълнение на нормативно задължение за предоставяне на тези  данни на трети лица.

    МИЛЕНА СТИЛ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

Идентифициране на клиент или доставчик при:

•        Предоставяне на стоки, сключване на нов или изменение на съществуващ договор, включително и неформален такъв за целите на дейността, която извършваме – търговия (включително и онлайн през платформата https://milenastyle.com ) на бродерия, диамантени гоблени, инструменти и материали;

•        За да отговорим на вашите запитвания, искания за възстановяване на суми и оплаквания. Работата с информацията, която ни предоставяте, ни позволява да Ви отговорим ефективно. Можем също така да запазим запис на тези запитвания, за да Ви информираме при бъдещи комуникации между нас. Обработваме тези данни само въз основа на нашите договорни задължения към Вас, нашите законови задължения и нашите законни интереси, с цел да Ви предоставим най-доброто обслужване;

•        За да комуникираме с Вас в случай на промени в услугите ни или във връзка със заявени такива от Ваша страна, като и ако има запитване или проблем с Вашите поръчки;

•        Нормативно задължение за предоставяне на тези данни на държавни органи и институции;

•        За разплащания по банков път или в брой между предприятието и лицето – субект на данните;

•        За актуализиране на Вашите лични данни по Ваша заявка за корекция (изменение на данни);

•        За изпращане на куриерска пратка;

•        За провеждане на кореспонденция и събиране на вземания по извънсъдебен или съдебен ред.

Идентифициране на лица за целите за набиране на персонал или наемане по трудови правоотношения при:

•        Сключване на нов или изменение на трудов договор, за целите на трудовото правоотношение;

•        Нормативно задължение за предоставяне на тези данни на държавни органи и институции;

•        Нормативно задължение за предоставяне на тези данни на трети лица;

•        За изплащане на трудово възнаграждение в брой или по банков път, осъществяване на удръжки и преводи към съдебни изпълнители;

•        За актуализиране на Вашите данни по Ваше искане за корекция или изменение на данните;

•        За провеждане на кореспонденция и провеждане на извънсъдебни и съдебни производства.

МИЛЕНА СТИЛ ЕООД обработва данните Ви на следните основания:

•        Съгласие от субекта на данните;

•        Договорно задължение;

•        Законово задължение;

•        Защита на жизненоважни интереси или задача от обществен интерес;

•        Упражняване на официални правомощия;

•        Законни интереси на администратора.

VI. ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

•        Обработващи лични данни, които въз основа на договор с МИЛЕНА СТИЛ ЕООД обработват личните Ви данни от името на дружеството или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;

•        Транспортни / куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на стоки и / или услуги;

•        Лица, които по възлагане на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

•        Банките, обслужващи разплащанията, помежду ни;

•        Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;

•        Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от нас предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – НАП, НОИ, НЗОК, български съд или съд на друга държава, различни надзорни / регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Инспекция по труда, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 Личните Ви данни могат да бъдат разкрити от дружеството, при условие, че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на предприятието или свързаните с него юридически лица.

Лични данни могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на лицето, легитимни интереси на дружеството (освен ако пред тези интереси на дружеството следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на лицето, като субект на лични данни) или когато, по преценка на дружеството, това е необходимо, за да може предприятието да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

VII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

•        Личните данни, обработвани с цел предоставяне на услуга, сключване / изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните, а когато са обработвани с цел издаване на счетоводни / финансови документи за осъществяване на данъчно-осигурителния контрол, които имат качеството на документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, след изтичане на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят данните, съгласно Закона за счетоводството, или за друг по-дълъг срок, ако приложимото законодателство го предвижда.

•        Личните данни, обработвани с цел сключване, действие, изменение и прекратяване на трудово правоотношение се съхраняват за срока на действие на трудовото правоотношение и окончателно уреждане на всички финансови взаимоотношения между страните, както и за срок от 50 години след прекратяване на правоотношението, когато същите съставляват разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието.

•        Лични данни, взети на базата на съгласие – до оттеглянето му или 3 месеца, което от двете настъпи първо (ако е събрано през електронна форма на наш електронен сайт или е постъпило в писменна форма на официалния адрес на администратора).

VIII. ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА milenastyle.com

Посещаването и разглеждането на уебсайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.milenastyle.com не е обвързано с предоставяне на лична информация. В случаите, когато заявите желание да ви предоставим продуктите и услугите, които предлагаме, ние ще имаме нужда от ваши лични данни и настоящата Политика описва събирането и обработката им.  Ако не сте съгласни с тази Политика, моля не използвайте този уебсайт и не предоставяйте личните си данни.

 • Ние предприемаме мерки за защита на вашите личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ние можем да използваме вашите лични данни единствено и само за приемане и изпълнение на поръчки и за връзка с вас в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. За тази цел ние събираме и обработваме изброените в тази Политика лични данни.
 • За получаването на търговски съобщения от нас, бюлетин с новини или предложения за покупка на стоки се нуждаем от допълнително изразеното ви съгласие, което получаваме когато Вие маркирате полето (чекбокса) във формата за съгласие и допълнително го потвърдите от електронната си поща. За тази цел ние събираме и обработваме данни като: име и фамилия, електронна поща.
 • Видовете лични данни, които събираме и начинът им на обработка за маркетингови цели е описан подробно в тази Политика. В случай, че не сте съгласни с тази обработка, моля не предоставяйте вашите лични данни.
 • Ние гарантираме, че въпросните данни няма да бъдат използвани за цели, различни от описаните тук, освен при наличието на изрично съгласие от вас или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
 • Вашият профил може да бъде заличен от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при изразено желание от ваша страна чрез попълване на Форма за оттегляне на съгласие и изпращането ѝ на електронен адрес: dpo@milenastyle.com .
 • За ползването на „бисквитки“ можете да се запознаете от Политиката за ползване на „бисквитки“.

Използване на събраните лични данни с маркетингова цел:

Данните за Потребителя се събират, за да позволят на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД да предоставя услугите си, както и за следните цели: реклама, контакт с потребителя, анализ, ремаркетинг и поведенческо насочване, взаимодействие с външни социални мрежи и платформи, регистрация и удостоверяване на автентичността, коментиране на съдържанието, тестване на съдържанието и функционалности (A/B тестване), показване на съдържание от външни платформи, обработка на плащания, обработка на доставки, хостинг и поддръжка на инфраструктура, мониторинг, взаимодействие с платформи за събиране на данни и други трети страни за изпращане на съобщения.

Подробна информация за обработката на лични данни на milenastyle.com:

 1. РЕКЛАМА

Този вид услуга позволява използването на потребителски данни за целите на рекламната комуникация, показвани под формата на банери и други реклами въз основа на интересите на потребителите на нашия сайт. Някои от изброените по-долу услуги могат да използват „бисквитки“, за да идентифицират потребителите или да използват техниката за повторно насочване на поведението, т.е. да показват реклами, пригодени към интересите и поведението на потребителя, включително тези, открити извън milenastyle.com. За повече информация, моля, проверете правилата за поверителност на съответните услуги.

1.1. ДАННИ И АНАЛИЗ ЗА ДОСТЪП И ПОВЕДЕНИЕ НА НАШАТА СТРАНИЦА MILENASTYLE.COM

Когато достъпите и използвате нашата интернет страница, ние получаваме информация, която  използваме само за статистически цели и за защита от неправомерен достъп до предлаганото от нас съдържание в интернет. Това ни помага да съобразяваме и оптимизираме нашaтa интернет страницa според потребностите на потребителите и да подобряваме услугите и продуктите, които предлагаме.

Ние не създаваме лични профили на отделните ползватели на страницата. В тази връзка използваме следните, получени при ползването обобщени статистически данни: страница, от която е потърсен достъп до съответния файл, име на файла, дата и час на достъпа, обем на трансферираната информация, статус на достъп, (трансфериране на файл, файлът не е намерен и т.н.), описание на типа на ползвания уеб браузър, населено място, откъдето е направен достъпа, време за престой на страницата, брой разгледани страници, страница, от която е напуснат сайта и анонимизиран IP адрес (посредством програмата Google Analytics).

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на уебсайта ни, да подготвя отчети за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google. Използваме Google Analytics на нашия уеб сайт за анонимно отчитане на използването на сайта и за рекламиране на сайта. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Място на обработка на вашите лични данни: Съединените американски щати.

Моля запознайте се с Условията за поверителност  на Google тук: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ако искате да откажете Google Analytics да проследява вашето поведение на нашия сайт, моля направете го тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

1.2. ОНЛАЙН РЕКЛАМА ЧРЕЗ GOOGLE ADS

На нашия уеб сайт milenastyle.com e интегриран Google Ads. Google Ads е услуга за рекламиране в интернет, която позволява на МИЛЕНА СТИЛ ЕООД като рекламодател да рекламира в резултатите от търсенето с търсачката Google, както и рекламната и партньорска мрежа на Google. Google Ads позволява на рекламодателя предварително да определи конкретни ключови думи, с помощта на които се показва само реклама в резултатите от търсенето с Google, когато потребителят използва търсещата машина, за да изтегли резултат от търсенето, свързано с ключови думи. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на съответните уеб страници, като се използва автоматичен алгоритъм, като се отчитат предварително дефинираните ключови думи. Оперативната компания на Google Ads е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Съединени Aмерикански }ати.

В GoogleAds се получават статистически данни за посещенията за нашия уебсайт. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в GoogleAds получават информация от Google, която може да идентифицира персонално субекта на данните. Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ от нашия уебсайт и да се противопостави на рекламата, основана на интереси на Google. Следователно, субектът на данните трябва да има достъп от всеки браузър, използващ връзката https://adssettings.google.com/authenticated и да зададе желаните настройки.

1.3. FACEBOOK МАРКЕТИНГ

На нашия уебсайт milenastyle.com имаме интегрирани компоненти на социалната мрежа Facebook. Функциониращата компания на Facebook е Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако човек живее извън Съединените щати или Канада, администраторът е Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ирландия.

При всяко включване в една от отделните страници на този интернет уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент Facebook (plugins на Facebook), се включва автоматично уеб браузърът на информационната технология на субекта на данните, за да изтегли показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез компонента Facebook. Преглед на всички приставки на Facebook може да бъде достъпен под  https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за това, кой конкретен подсайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако потребителят е влязъл във Facebook и достъпи нашия уебсайт, то Facebook получава информация и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт – коя специфична подстраница на нашия сайт е била посетена. Ако такова предаване на информация на Facebook не е желателно от потребителя, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя акаунт във Facebook, преди да достъпи нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, е налично тук: https://facebook.com/about/privacy/

2. РЕМАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНЧЕСКО НАСОЧВАНЕ

На сайта milenastyle.com, администраторът е интегрирал услугите за ремаркетинг на Google и Facebook.

Ремаркетингът на Google (Google Remarketing) е функция на Google Ads, която ни позволява  да показваме реклами на потребители на интернет търсачката, които преди това са пребивавали на нашата интернет страница. Операторската компания на услугите за ремаркетинг на Google е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Съединени американски щати.

Целта на ремаркетинга в Google е показването на реклами, свързани с интересите на потребителите. Ремаркетингът на Google ни позволява да показваме реклами в мрежата на Google или на други партньорски уебсайтове, които се основават на индивидуални нужди и съответстват на интересите на нашите потребители.

Субектът на данните може да предотврати настройването на „бисквитките“ чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на „бисквитките“. Освен това потребителят на нашия сайт има възможност да възрази срещу рекламирането въз основа на интереси от Google. За тази цел, той трябва да извика връзката към https://adssettings.google.com/authenticated и да направи желаните настройки за всеки интернет браузър, използван от него.

Допълнителна информация и действителните разпоредби за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

На интернет страницата си използваме услугите Facebook Conversion Pixel и Facebook Remarketing. Информацията, събрана тяхан помощ е предназначена за изготвянето на статистики за успешността и използването на нашите реклами във Facebook, както и за насочена целева реклама. Данните в този процес са обобщени и анонимизирани.

Моля, прочетете повече информация относно целите и обхвата на събирането и обработката на Вашите лични данни от Facebook, както и възможностите за настройки с цел  защита на личната Ви неприкосновеност тук: https://www.facebook.com/policy.php.

3. КОНТАКТНИ ФОРМИ НА САЙТА

Нашият уеб сайт съдържа функционалност, която позволява бърз електронен контакт с МИЛЕНА СТИЛ ЕООД, посредством изпращане на имейл адрес, както и директна комуникация с нас по телефон. Ако даден субект на данни се свърже с нас чрез електронна поща или чрез контактната форма на сайта, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или обратна връзка със субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни, освен ако това не е необходимо за извършване на поръчка, коригиране на информация за доставка или поръчка, издаване на платежен документ, рекламация, искане на замяна или връщане на продукт, както и за предоставяне на административни и контролни органи, които имат право да я получат.

Със собственоръчното попълване на формата за контакт с необходимите лични данни, потребителят ни разрешава да използваме тези данни за гореописаното. Събираме следните лични данни: адрес, град, имена, имейл адрес, текстово съдържание на съобщението, както и прикачени файлове, номер на поръчка.

4. ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

На нашия уеб сайт milenastyle.com потребителите получават възможност да се абонират за нашия месечен бюлетин. МИЛЕНА СТИЛ ЕООД редовно информира своите клиенти чрез бюлетин за специални оферти, промоции, възможност за участие в игри.

Информационният бюлетин на предприятието може да бъде получен от субекта на данните само ако:

 • субектът на данните има валиден имейл адрес, чрез който се е регистрирал и
 • пощата, която потребителят използва е регистрирана за получаването на бюлетина.

По свое желание потребителите биха могли да предоставят и следните данни: обръщение, име и фамилия. Потребителят ще получи на посочения от него имейл адрес, потвърждение за включване в нашата имейл листа чрез процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва, за да се докаже, че собственикът на имейл адреса като субект на данните е изрично съгласен да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с адреса на електронната поща на субекта на данни на по-късна дата и поради това служи за целта на правната защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства.

Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всеки бюлетин се намира съответната хипервръзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уеб сайта на администратора или да съобщите това на администратора по различен начин – чрез формата за контакт или директен имейл. Занапред Вашият имейл адрес ще бъде деактивиран незабавно в списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас. След отписването Вашите данни ще бъдат изтрити.

Използваме платформата Brevo, която е услуга за изпращане на съобщения, предоставена от The SENDINBLUE LLC. Тя събира следните лични данни: „бисквитки“, имейл адрес, собствено име, фамилия и данни за реакцията на бюлетина като час и място на отваряне, операционна система, вътрешни линкове, на които е кликнато и по колко пъти, направени поръчки и други. Място на обработка на тези данни: Съединени Американски Щати. За контакти на граждани от Европа: 106 boulevard Haussmann, 75008 Париж, Франция,  contact@brevo.com

Моля, запознайте се тук с политиката за поверителност на Brevo: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Ако имате въпроси относно сигурността на личната ви информация в Brevo можете да се свържете с тях на следния адрес: dpo@brevo.com

IX. ВАШИТЕ ПРАВА

Дружеството осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на лицата срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни. Дружеството прави оценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Вашите лични данни.

Като наш клиент или служител по отношение Вашите лични данни имате следните права:

•   на достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика по отношение на въпросните данни. Може да поискате от предприятието информация дали , за какви цели и на какво основание обработваме Ваши лични данни с писмено заявление;

•   да изискате да се коригират или изтрият личните Ви данни, както и да ограничите обработването на лични данни;

•   да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, само когато обработката им се основава на Вашето съгласие;

•   на възражение срещу обработването на лични данни;

•   на преносимост на данните;

•   да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел. 02/91-53-518 ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; както и да потърсите защита на правата си по съдебен ред;

•   да бъдете писмено информирани, за действията предприети по повод Ваше искане за получаване на информация.

В случай на съществена промяна в начина, по който Милена Стил  ЕООД обработва личните   данни и/или във видовете лични данни, които обработва, дружеството ще Ви ще уведоми за съответната промяна на сайта на дружеството.           

Настоящата политика следва е достъпна във вътрешнофирмената документация и на разположение на всички физически лица, чиито данни предприятието обработва. Политиката подлежи на актуализация, в случай на промени, изискващи актуализацията й.

Известия за поверителност:

Известие за поверителност – контрагенти

Известие за поверителност – кандидати за работа

Известие за поверителност – маркетинг

Настоящата политика влиза в сила считано от 18.10.2023 г.

Изискване на лични данни

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.

Изтриване на лични данни

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.